Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAGU
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem 
www.ragu.pl

 1. Definicje:
  1. Dzień roboczy – jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za zamówienie.
  3. Klient/ Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  4. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedmiot transakcji – Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  8. Sklep Internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ragu.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
  9. Sprzedawca/Usługodawca zwany dalej Administratorem danych osobowych – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
  11. Towar – produkty, półprodukty przygotowane przez naszą restaurację.
  12. Napoje – soki, napoje producentów Coca cola, Cisowianka
  13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  15. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O Prawach Konsumenta (DZ. U. 2014 POZ. 827 ze zm.)
  16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ragu.pl
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. Sklep internetowy www.ragu.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Wszystkie Towary/ Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem multimedialnym podłączonym do sieci Internet: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer, Safari w wersji najnowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji; minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia.
  2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następują po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: 
  3. Wypełnienie Formularza Zamówienia.
  4. Kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: Imię i Nazwisko, Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: towary, ilość towarów, miejsce i sposób dostawy towarów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.
  5. Usługa elektroniczna „Formularz Zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 9. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość Zamówienia.
  2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową – Formularz Zamówienia.
  3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
  5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
  6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
  8. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą.
 10. TERMIN, KOSZTY I DOSTAWA TOWARÓW
  1. Towar wysyłany/dostarczany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Towar jest dostarczany za pomocą kurierów/ dostawców RAGU, dostarczany pod drzwi w godzinach 12-20
  3. Zamówione towary można odebrać osobiście kolejnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia w godz. 12-00 – 19:00 (dzień poprzedzający) w restauracji RAGU Ul. Sienkiewicza 32a
  4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi indywidualnie przy składaniu każdego Zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki uzależniona jest od zakupionego Towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych Towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z kosztami dostawy na stronie koszyka Sklepu – po dodaniu wybranych Towarów do koszyka. Na podanej stronie Sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla Towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
 11. PŁATNOŚCI
  1. Na każdy sprzedany towar oraz napoje wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
  2. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590. Możliwość płatności płatności kartami : Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  4. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić również w siedzibie firmy (przy odbiorze Towaru) lub przelewem na konto bankowe Sklepu (wysyłane na adres e-mail Klienta po złożeniu Zamówienia.
 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
  2. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie klientom będącym osobami fizycznymi.
  3. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
  4. Aby odstąpić od umowy konsument może napisać oświadczenie osobiści i złożyć je skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 13. PROCEDURA REKLAMACJI
  1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy lub bezpośrednio u producenta.
  2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
  3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.
  4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  5. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 14. SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI
  1. Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji.
  2. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia wraz z Klientem.
  3. Jeżeli produkt ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
  2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.
  3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem zmian w życie stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji
  4. W wypadku gdyby którekolwiek z ustaleń regulaminu nie były jasne zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail:
 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mobile Food Friends Adam Tyszkiewicz, Dębowa 40/2 55-020 Mędłów NIP 8811462508 (dalej: Administrator).
  2. Dane osobowe gromadzone są w celu obsługi zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej (między innymi przyjmowania zamówień i wysyłki towarów) oraz rozpatrywania reklamacji.
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. B RODO – jest ono niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy (przyjęcie zamówienia) oraz do wykonania umowy (realizacja zamówienia poprzez wysyłkę zamówionego towaru).
  4. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku obejmujących między innymi przetwarzanie Państwa danych, co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. księgowy, informatyk).
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody z zastrzeżeniem konieczności przechowywania Państwa danych przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami dotyczącymi rachunkowości – obowiązek przechowywania dokumentów przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
  7. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
  8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli sposób przetwarzania Państwa danych będzie niezgodny z prawem.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży; brak podania przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży.
  10. W oparciu o Państwa dane osobowe decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.